Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 13 september 2019

Trygg och drogfri skola

Skolan ska vara en trygg och drogfri miljö för att främja hälsa, förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk samt motverka nyrekrytering till droger.

I de fall droger förekommer är målsättningen alltid att hjälpa eleven till en fungerande skolgång och ett liv utan droger. Med droger avses alkohol,
narkotiska preparat, narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare, dopingpreparat, preparat för sniffning/boffning samt tobak. Policyn gäller under skoltid men även vid aktiviteter utanför lektionstid såsom exempelvis skolresor och skolavslutningar.

Skolan ger polisen tillstånd att i förebyggande syfte, med hundar eller på annat sätt, utanför skoltid genomsöka skolans lokaler och elevskåp. Polisen har rätt att öppna skåp vid markering av hund. Skåpen är skolans egendom och lånas ut till eleverna.

Ett främjande arbete ska finnas för att bygga starka individer som kan göra positiva val i livet och skapa goda relationer. En god dialog och samverkan med hemmen är en viktig skyddsfaktor. Andra exempel är hög närvaro i skolan, trivsel och goda kamratrelationer. Elever har rätt till kunskap om tobak, alkohol och andra droger integrerade i olika ämnen.

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till elevhälsan för råd och stöd om det finns oro för en elev. Det går också bra att vända sig till polis eller socialtjänst.

SFU Riskhelg skolstart 2019
Många vuxna tycker att alkohol och fest hänger ihop. Det gör de flesta ungdomar också. För många som börjar gymnasiet i höst kan insparksfester och nollningar vara första gången de testar alkohol. Här får du tips på hur du kan hantera den lite knepiga situationen kring alkohol, droger och tonåringar. Läse mer under länkarna nedan

SFU Riskhelg skolstart 2019_svenskaPDF
SFU Riskhelg skolstart 2019_engelskaPDF
SFU Riskhelg skolstart 2019_arabiskaPDF
SFU Riskhelg skolstart 2019_somaliskaPDF

DrogpolicyPDF

Handlingsplan vid misstanke om eller konstaterat brukPDF