Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 03 november 2020

Coronaviruset/Covid-19

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Undervisningen kan därmed återigen ske på plats på Malmö stads kommunala gymnasieskolor.

Vi har på vår skola gjort insatser för att minimera risken för smittspridning. Skulle smittan ändå ta sig in i vår verksamhet håller vi en tät kontakt med ansvariga myndigheter.

Vi har genom den centrala elevhälsan kontinuerlig kontakt med Smittskydd Skåne som hela tiden följer utvecklingen. Utgångspunkten i vårt arbete är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Covid-19 kan drabba vem som helst av oss och egentligen när som helst. Det är viktigt att vi under rådande omständigheter visar varandra respekt och vänlighet.

Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har gymnsasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande den 29 oktober beslutat att mer fjärr- eller distansundervisning ska ske på de nationella programmen på våra gymnasieskolor.

Riktvärdet är att cirka 25 procent av det totala antalet elever vid gymnasieskolornas nationella program ska fjärr- eller distansundervisas. Våra introduktionsprogram omfattas inte av beslutet. Beslutet träder i kraft den 2 november och gäller tills vidare, men med möjlighet till att ompröva beslutet. Genomförandet sker successivt.

Fjärrundervisningen som inleddes vecka 37 fortsätter även efter höstlovet (vecka 44). Det är eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 som växelvis kommer att få fjärrundervisning.

Däremot blir det efter höstlovet i något mindre omfattning.

Eleverna i varje årskurs delas upp i två grupper. Det innebär att en grupp elever har fjärrundervisning var fjärde vecka.

Det nya upplägget gäller fram till årsskiftet.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Var noggrann med din handhygien
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

Utgångspunkten är fortsatt att större delen undervisningen ska bedrivas på plats i skolan. Ambitionen är att 25 procent av eleverna på de nationella programmen ska få fjärr- och distansundervisning. Vid behov kan beslut tas om att utöka detta ytterligare.

Lösningarna kommer att se olika ut på olika gymnasieskolor. Till exempel skiljer sig den fysiska miljön åt på skolorna, där vissa har bättre förutsättningar än andra att göra det möjligt att hålla avstånd än andra.

Målet med vårt arbete är att minska smittspridning samtidigt som vi garanterar elevernas rätt till utbildning. Det är en balansgång, men med det här upplägget har vi skapat förutsättningar för att kunna agera snabbt och ändå se till att våra elever ges möjlighet till undervisning.

Skulle smittskyddsläkare mot bakgrund av en ökad smittspridning rekommendera mer omfattande åtgärder kommer vi inte tveka att vidta dessa.

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.


Om du varit sjuk men inte tagit något test för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visat att du har covid-19?

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visade att du inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.


En elev som haft genomgången Covid-19 (påvisade antikroppar) och på nytt uppvisar infektionssymtom, vad gäller?

Vid påvisade antikroppar har man sannolikt ett skydd mot covid-19 som varar upp till 6 månader från det att man fått sitt provresultat. Vid insjuknande i förkylningssymtom behöver man då inte ta ett covid-19 test men stanna hemma så länge man känner sig sjuk.

En elev som bor tillsammans med ett konstaterat covid-19-fall ska stanna hemma från skolan. Detta gäller i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att eleven provtas efter fem dagar.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.